versie: 01-11-2023

1. ALGEMEEN

1.1 De ergotherapeut is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (EN) en werkzaam conform vigerende beroepscode en gedragsregels ergotherapeut met daarin de wettelijke beschreven kaders.

1.2 Alle ergotherapeuten zijn maat binnen de maatschap Ergotherapie Kinderen Amersfoort, verder aan te duiden als ‘de maatschap’.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degenen die de ergotherapeut opdracht geeft tot behandeling, of diens wettelijke vertegenwoordiger.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de ergotherapeut

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval dat de ergotherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

2. AANMELDING, AFSPRAKEN en INSPANNINGSVERPLICHTING

2.1 Het is mogelijk om een afspraak te maken met de ergotherapeut zonder verwijzing van huisarts/specialist. De ergotherapeut is dan echter verplicht om een korte screening Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) uit te voeren en de huisarts te informeren over het resultaat van de screening. Enkele verzekeringen stellen een verwijsbrief van huisarts/specialist verplicht voor behandeling. Check hiervoor de polisvoorwaarden van de verzekering;

2.2 Zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is vastgelegd, is er voor het starten van een behandeltraject van kinderen tussen de 0 en 16 jaar toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s), zogenaamde gezagsdrager(s). Indien beide ouders gezagdragers zijn vragen wij beiden om ons toestemmingsformulier te ondertekenen.

2.3 In de eerste behandeling(en) zal de ergotherapeut het cliëntsysteem in kaart brengen, bijvoorbeeld middels vragen(lijsten) en observaties. Dit wordt uitgewerkt in een verslag en gedeeld met de cliënt(systeem) met al dan niet voorstel voor vervolgbehandeling;

2.4 Indien de cliënt verhinderd is voor een afspraak, dient zij/hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van te voren te melden bij de behandelend ergotherapeut. De cliënt kan de afspraken afzeggen via de telefoon, voicemail of e-mail. Voor een niet tijdige afzegging, ongeacht de reden van afmelden, wordt 75% van ons eigen tarief in rekening gebracht. Voor een behandelafspraak van 60 minuten bedraagt dit € 63,75. Deze kosten kan de cliënt niet declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS;

2.4.1 Wanneer de cliënt de behandeling heeft afgezegd, ontstaat de verantwoordelijkheid om een vervolgafspraak te plannen. De cliënt kan daarvoor contact opnemen met de ergotherapeut;

2.5 Omdat de ergotherapeut veel naarschoolgaande cliënten behandeld, kan het zijn dat de afspraken onder schooltijd vallen. Buiten schooltijd zijn de afspraakmogelijkheden beperkt. De client kan de ergotherapeut niet verplichten een behandelplek aan te bieden op het tijdstip dat het de client uitkomt;

2.6 De ergotherapeut werkt op basis van een inspanningsverplichting, waarmee wordt bedoeld dat zij zich inspant om het vastgestelde behandeldoel te bereiken;

2.7 De client heeft eveneens een inspanningsverplichting, waarmee wordt bedoeld dat de client zich inspant om te zorgen dat het behandeldoel behaald kan worden. Daarbij valt te denken aan zaken als: (tijdig) aanwezig te zijn bij behandelafspraken en instructies uit te voeren die de ergotherapeut meegeeft;

2.8 De ergotherapeut heeft het recht eenzijdig de behandeling te staken als de behandeling naar de mening van de ergotherapeut niet zinvol (meer) is of als het gestelde doel niet haalbaar blijkt. De ergotherapeut zal een dergelijk besluit altijd bespreken met de client.

3. BETALING

3.1 Indien de client een zorgverzekering heeft waarmee de maatschap een contract heeft afgesloten, zijn vanuit de basisverzekering 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Enkele zorgverzekeraars vergoeden extra uren ergotherapie in de aanvullende verzekering. De ergotherapeut stuurt de declaratie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

3.1.1 Wanneer het maximum aantal vergoede uren zijn bereikt, heeft de cliënt de keuze om de behandeling af te ronden of zelf te bekostigen. De kosten voor een behandeluur bedragen €85

3.2 Indien de client een zorgverzekering heeft waarmee de maatschap geen contract heeft, ontvangt de client de factuur van de maatschap welke de client binnen de betalingstermijn dient over te maken.

3.3 Voor het betalen van een rekening geldt een betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De cliënt kan het bedrag overmaken op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

3.3.1 Indien de volledige betaling niet binnen de betalingstermijn is ontvangen, stuurt de ergotherapeut een herinnering met een nieuwe betalingstermijn.

3.3.2 Indien de volledige betaling niet binnen de betalingstermijn van de herinnering is ontvangen, stuurt de ergotherapeut een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. De aanmaningsbrief stelt de cliënt de gelegenheid om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen aan de ergotherapiepraktijk te voldoen. Indien de praktijk niet binnen veertien (14) dagen na de datum van de aanmaningsbrief de betaling hebben ontvangen, is de cliënt in verzuim. Vanaf dat moment brengt de praktijk kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van veertig euro (€40,00) plus de wettelijke consumentrente. De betaling strekt in de eerste plaats in mindering van kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die in verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de cliënt.

3.3 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat zij/hij op de hoogte is in welke mate haar/zijn verzekeraar de behandeling vergoedt.

3.4 Op de website www.ergokind.nl staat vermeld met welke zorgverzekeringen de maatschap een contract heeft afgesloten. Het is de verantwoordelijkheid van de client zich hiervan op de hoogte te stellen.

4. KWALITEIT

4.1 Elke ergotherapeut in de maatschap staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen van een paramedicus.

4.2 Elke ergotherapeut in de maatschap is lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

4.3 Aan het eind van een behandeltraject wordt gevraagd om mee te werken aan de online evaluatievragenlijst PREM (Patient Reported Experience Measure). Hiermee kan de kwaliteit van de geboden zorg worden gewaarborgd, tevens is dit onderzoek ook een verplichte voorwaarde voor de contracten met diverse zorgverzekeraars.

5. PRIVACY

5.1 De maatschap gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Voor details verwijzen we u naar de privacyverklaring op de website www.ergokind.nl

6. KLACHTENREGELING

De ergotherapeut streeft naar een goede samenwerking met een open communicatie. Als er iets niet naar uw tevredenheid loopt, hopen we dat u de vrijheid voelt om dat met ons te bespreken, zodat we het kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici, waar wij bij aangesloten zijn. Het formulier daarvoor ligt in onze wachtkamer; u kunt dit ook digitaal regelen bij het Klachtenloket Paramedici.

7. WIJZIGINGEN

7.1 De ergotherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.