Privacyverklaring

Uw privacy is voor Ergotherapie Kinderen Amersfoort van groot belang. Wij houden ons uiteraard aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.ergokind.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons.

Contactformulier

Met het contactformulier op de website kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naam. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden na indiening van uw contactverzoek.

Aanmeldformulier

Met het aanmeldformulier meldt u uw kind aan om door ons behandeld te worden. Het aanmeldformulier dat wij gebruiken, is in eigen beheer. Er worden geen gegevens met derden gedeeld.

Voor de aanmelding vragen wij u een aantal gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om de aanmelding te kunnen beoordelen en eventueel in te kunnen plannen.

Aanmeldingen – en daarmee de gevraagde gegevens – worden in eerste instantie niet langer bewaard dan het aantal maanden dat op het aanmeldformulier is aangegeven (maximaal 8 maanden). Mocht u binnen die termijn niet in behandeling zijn, dan kunt u een e-mail krijgen met het verzoek uw beschikbaarheid bij te werken. In dat geval wordt de bewaartermijn weer verlengd. Reageert u niet op het verzoek, dan worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat naast persoonsgegevens ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Onze therapeuten maken voor de dossiervorming gebruik van software van een derde partij. Hoewel de software per therapeut kan verschillen, geldt voor alle partijen dat wij een een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de functionaliteit van de website. Zo worden de gegevens van het aanmeldformulier naar Google gestuurd om daarmee de aanmelding te kunnen voltooien. Voor de duidelijkheid: we hebben het hier enkel over de gegevens die u invult op deze website.

Wanneer de behandeling start, zijn andere gegevens van u nodig. Deze gegevens worden gedeeld met uw zorgverzekeraar. Dit is een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Bewaartermijn

Ergotherapie Kinderen Amersfoort bewaart jouw persoonsgegevens die verzameld zijn via www.ergokind.nl gedurende de volgende periode:

 • Wanneer je een vraag stelt via onze website: tot het moment waarop de vraag door ons beantwoord is en tot maximaal 6 maanden na indiening van uw contactverzoek;
 • Wanneer je je inschrijft via de website: tot maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aanmelden;
 • In de overige gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan in het voorkomende geval noodzakelijk is;
 • Het bovenstaande is niet van toepassing indien op jouw verzoek gegevens vernietigd worden;

Voor de persoonsgegevens verzameld van onze cliënten in het ergotherapie dossier gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende twintig jaar vanaf de laatste wijziging van het dosier bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 • Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar;
 • In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 • Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokken persoon gegevens zijn vernietigd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website en tussen onze systemen met derde partijen wordt afgeschermd

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de versiedatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u hierover contact met ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Versiedatum 22 september 2023